网站首页 院内概况 风水常识 规章制度 案例展示 八字知识
易学论坛 精品课程 八字排盘 姓名学 研究院章程 六爻八卦
 
 
当前位置:首页 >>> 风水常识 >> 阴宅 二十四砂葬法
风水常识
案例展示
八字知识
精品课程
姓名学
招生培训简章
六爻八卦
首页图片
 
  电话:15562076666
  传真:13287903777
  地址:中华易经风水策划研究院
  E-mail:515032963@qq.com

阴宅 二十四砂葬法

夫观龙观其起,明穴明其止。起乃动而生,止乃静而死,死处又寻生,是名曰生气。故一察其微,乃尽其大旨。象其物而取其事,顺其情而取其理,推分合以定浅深,明饶减以存克制。倚撞盖粘,体势情意,差之毫厘,谬以千里。
○担伞
    来龙急气,脉直冲中,无乳气穴粘右边,侧受倚其后,托左臂长而明堂宽展,如人之担伞势也。宜浅开金井,若太深必伤,宜培加客土,填实于茔,必主富贵绵远。
○正葬
    来龙三四节结,穴势既不峻急而缠护,又齐整坐下,金鱼环会,堂气分明。宜扦正穴,开井放棺,接取真气,坟培高垒,向对中应为的。半纪之间,富贵双全。
○打开
    太阳顽金无纹浪,须打开深圹作窝,约取中堂。金鱼会处,定穴悬棺而葬,取中小温润气,谓开金取水,发须迟而绵远不败。
○悬棺
    来龙脉急而无缓,有分有合,穴结深泥,打开实处而见实土,并内用砖石结起巨圹,竖四石柱于圹内,悬棺而下。圹前相接金池,放三吉之水,去垒土成坟,以接生气。
○垒坟
    来龙有盖有座,上急下缓,为之坠脉,所以平地生突,突中有石,不可用工掘凿,似借外城,浅开金井,浮土正葬,垒土成坟,先富后贵之地也。
○大小剜蓝
    来龙有情,头高而穴偏,或侧臂顿起圆金,到头入手,有鼠肉受穴,水星外应,有金水相生之义,为大腕偏受。一伏再顿小金,有迎堂顾祖之意,为小剜正受。此则不可开井太深,更宜高立坟城,恐来势耸而压穴也。凡术者宜有裁度,用之可也。
○马鬣封
    来龙高冈有窟,窟中有突,突顶正葬,须从穴前挖开,下面吞进,突下安穴。不可深开钳圹,金骨浅安井内,否则卓棺为吉。葬后培坟,如旧土不动,马鬣之封微露,不可用砖石结砌,侵损其突。
○回龙顾祖
    龙势急硬,过关峡生《鼻勾》《鼻合》转回,脉从回面结,顾祖迎堂,宗族皆转。朝揖玄微,不必拘于真与不真。穴宜高迁,深开金井,谓之黄金登水,墓登砂是也。
○骑龙
    龙神尽处有突兀之结,案迫前砂而穴露,其气不聚,后龙垒来,草蛇灰线,过脉分明,穴须退后高扦,取骑龙下,深井放棺,填补明堂,以全造化也。
○拿扯
    来龙峻急入穴,须有情而堂气迫狭,外山外水左右交结,横观外堂,宽展气脉,侧受穴用,提起扦之。开井不浅不深,酌中裁剪,容土培就,贴身雌雄,扯后拿前。葬过一纪,世出富豪特达之士也。
○停驿
    来龙高冈脉紧,穴情似有似无,登□□望龙,方明端的。峦头须金水帐脱下平中小结,入首有铺茵停车驻马之驿也。十字之中,深开金井,高砌坟成,依法裁剪,自有妙理。
○斗斧
    直龙枕险又无缠护,左右前后却有鬼曜,翻身横作,连山取水,以接生气,情如斗斧拱揖。前朝不许,时师妄为测度,盖出势直来横受,故知之难也。
○担凹
    来龙横过转跌降脉,穴情有若蜂腰之势,合天财两头金样,后有正托,乐于仰掌中直扦。开井不用太深,吞棺三分之一,太深则反伤穴也。前关住堂气不泄,发福永久,若砂水真去为凶,此天财相似也。
○抱儿
    来龙上急下缓,雌雄交度,堂气分明,应案秀出,龙虎面前迫逼扦穴可要上穿龙虎腰,下取交合水,横抱如人抱儿之状也。
○吞下
    其来龙势直落斜,摆屈睁受,穴法宜吞入,开井以聚真气,后应其乐,前迎其朝,此乃大富不绝佳城也。穴情虽高,葬于前面,再立一虚埙,名吞下,须要有应托为吉。
○吐葬
    来龙降势,状若草露流珠之情,为吐息露珠,侵损则真气散矣。只可粘踪,小开金井,低垒砖城。若水不流泥,前有秀应,必为巨富贵之地。
○浮葬
    其来龙入手,情势低平,夹辅高出,穴中必有曲窠,藏其真气,四水不拂,八风不吹,宜浅开金井,正放其棺,法不待饶。用客土添培,厚筑其墓,使暖气相接,真脉冲融,则富贵立至。
○沉葬
    来龙情高护矮,降气必然深入,聚气朝应有情,关阑未甚周密,其穴打低平下夹辅方为是法。开井吞棺三分之一,四旁筑实,可免八风动摇之病,真为绵远之地也。
○牵牛
    土星行龙结穴,入首顿起两顶,左右之山伸出二臂,交度重耸。朝迎有情,两般行度,深浅高低,依法宜开成方,金井放棺,借取两傍,应乐分肩合脚,如土牛之合牵也。阴阳妙理,人罕识之,一突情可两穴,如麒麟头上品字是也。
○就饱
    来龙气缓,虽结珠块坡穴,大小不均,小面有牙爪紧密,不成局段。大边饱满而有分合,玄微可就。饱处而扦之,广开金井,深入其棺,坟城小垒,裨补小边。取堂气坦夷,虽曰就饱而不饱也。
○伤饥
    龙来过脉,节节分明,盖下有金,金下有横土,似上非上,中有湾凹或曲池,不浅不深,庸术狐疑必矣。苟有宾主相投,穴虽有病,葬亦有法:贴脊扦之,小井纳棺,筑后培前,以补造化,虽曰伤饥而不饥也。
○撞穴
    来龙情峻,堂浅坐下,去水撮脚,牵飞到此,多生疑窦。情势可取,须别立法度,开钳广撞入吞棺而下撞穴,蹲而视之,只见外堂宽展,外砂周密,避凶就凶,假也灵茔。
○插木生芽
    来龙直木插下亦谓之玄武嘴长。纵有正佐,切不可扦,当头尽脉,一扦则败,绝其中停,必有节木。须于肥厚处开井放棺,挑饶三分,自有生芽之意,仍须客土培实端正,则根本固而枝叶荣矣。
○牵弓
    来龙顶欹转凹,侧寻肥突放送取龙左右臂湾环,有如牵弓发箭之势,中应分明,于鼠肉处开浅井放棺,有若靶搭正箭,力能远发,应居两旁,棺头必合,棺脚必分,借倚护弦之力。极为至理,务要前案,湾如张弓方吉,反弓便凶。
 
[ 关闭 ]  
 友情链接
菏泽爱地网络   
关于我们 ︱  收费标准 ︱  联系我们 ︱  网站导航 ︱  会员中心 ︱  加入收藏 ︱  论坛 ︱  管理
咨询热线: 15562076666
联系QQ:515032963
Copyright(c)世界易学领袖协会版权所有